استخدام
فرم استخدام
 • اطلاعات فردی"

 • کد شغلی مورد نظر خود را از قسمت فرصتهای شغلی وارد نمایید
 • نوع خدمت وظیفه عمومی خود را انتخاب نمایید
 • مشخصات افراد تحت تکفل خود را با ذکر نام و نام خانوادگی و نسبت وارد نمایید
 • نام دانشگاه خود را به همراه شهر محل تحصیل خود وارد نمایید
 • دوره های گذارنده و مدارک دریافتی خود را وارد نمایید
 • نام سازمان، زمینه کاری، تاریخ شروع و پایان، سمت، آخرین حقوق دریافتی و علت ترک کار را به همراه آدرس و تلفن به تفکیک وارد نمایید
 • هرگونه عضویت در نهادها، سازمانها و ارگانها را با ذکر دقیق نام، نوع فعالیت، مدت زمان عضویت و فعالیتهای انجام شده به تفکیک وارد نمایید
 • به هر کدام از مهارتهای خود از 1 تا 10 نمره دهید، در صورت عدم آشنایی نمره 0 را وارد نمایید
 • به هر کدام از مهارتهای خود از 1 تا 10 نمره دهید، در صورت عدم آشنایی نمره 0 را وارد نمایید
 • میزان مهارت خود در هر نرم افزار را نمره دهید
 • مشخصات دو نفر که شما را به خوبی می شناسند را با اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، شغل، سمت، نسبت با شما و آدرس و شماره تلفن وارد نمایید
  نام و نام خانوادگینسبتشغلآدرس و شماره تلفن 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مشخصات دو نفر که شما را به خوبی می شناسند را با اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، شغل، سمت، نسبت با شما و آدرس و شماره تلفن وارد نمایید
 • هرگونه فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و هنری مورد علاقه خود را به همراه مهارتهای جانبی وارد نمایید
 • اطلاعات تکمیلی تکمیل

  اطلاعات تکمیلی تکمیل اطلاعات ذیل، ما را در انتخاب افراد اصلح یاری می کند، لذا تقاضا می شود کلیه فیلدها را تکمیل نمایید
 • وارد کردن میزان حقوق دریافتی یکی از پارامترهای اصلی بررسی فرم های استخدامی این شرکت می باشد
 • نشانی پستی محل سکونت خود را به همراه تلفن ثابت بطور دقیق وارد نمایید
این پست را ارزیابی کنید